Dán do Lara, 10

le Mícheál Ó hAirtnéide

Réamhobair

Píosa réamhoibre a thabharfainn amach an oíche sula léitear an dán den chéad uair.

Gearrthóg mar ghníomhaíocht tosaigh

Is bealach simplí é seo roinnt stór focal a chur in iúl dóibh. Ní thogfainn an ghearrthóg mórán ama agus tarraingeoidh sí aird na ndaltaí ar an ábhar. Mholfainn é a úsáid tar éis an réamhobair a thabhairt dóibh mar obair bhaile agus sula léann siad an dán.

Gearrthóg ó Shrek 1. Léigh na ceisteanna. 2. Féach ar an scannán. 3. Freagair na ceisteanna i do chóipleabhar chomh sciobtha agus is féidir leat.

a) Cad iad na gnéithe den dúlra a chonaic tú san fhíseán? Déan liosta. ‘Féar glas…’

b) Cén cineál gruaige atá uirthi?

c) Cén fáth a bhfuil coróin ar a ceann, meas tú?

d) Cén sórt glóir atá aici?

e) Nuair a thosaigh sí ag canadh, cad a tharla?

f) Cad a tharla don éan ag deireadh na gearrthóige?

Foclóir Pictiúr

Sliocht as an bhfoclóir pictiúr le híoslódáil thíos

Is breá liom íomhánna Google a úsáid chun acmhainní a chruthú mar tá sé chomh sciobhtha, saor agus is féidir iad a chur in oiriúint do stór focal ar bith. I gcás na ndánta, ní gá dóibh iad a fhoghlaim de ghlanmheabhair ach is féidir leo an bhileog a líonadh agus an dán os a gcomhair. Is tasc deas é seo don dara nó tríú ceacht ar an dán nuair atá tuiscint acu air. Ní cheapaim go n-oibreodh sé go maith don chéad rang; an iomarca ‘spoon-feeding’ de dhíth agus ródheacair dóibh.

Póstaeir

Póstaeir ranga ar A4 le híoslódáil thuas. D’fhéadfaí iad a úsáid mar mheascán mearaí nó iad a chrochadh ar an mballa. Is dán gleoite é seo ar ndóigh agus is iontach é téama dearfach a phlé leis na daltaí, ach uaireanta cuireann an méid íomhánna as dóibh. (Ní gá dóibh scríobh faoi gach íomhá agus tá rogha leathan acu anseo.) Cabhróidh na póstaeir seo leo na híomhánna a thabhairt le cuimhne.

Comparáid agus Codarsnacht

Cleachtadh fíorshimplí. Úsáideach do théacs ar bith mar spreagtar suim na ndaltaí nuair atá an deis acu caint fúthu féin. Ar ndóigh tá uimhireacht á cleachtadh chomh maith.

Comhréir 1 (Bunúsach)

Abairtí simplí chun struchtúir ghramadaí a mhúineadh. Is féidir leo é a úsáid mar theimpléad chun cur síos a dhéanamh ar cara nó duine a bhfuil meas acu air nó orthu féin chun an forainm réamhfhoclach a chleachtadh.

Toraíocht Focal

Cleachtadh bunaithe ar leathanach 14 agus 15 sa téacsleabhar ‘Cinnte 3’

Molann %d blagálaí é seo: